KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (bundan böyle “Bakanlık” olarak anılacaktır)   www.turkishmuseums.com adlı web sitesi (bundan böyle “web/internet sitesi” olarak anılacaktır.) ile  Türk kültürel mirasını korumayı ve bu mirası ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtmayı amaçlamaktadır.

Bakanlık olarak siz değerli ziyaretçilerimizin kişisel bilgilerinin son derece önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ve ilgili diğer mevzuatlar dahilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmış olup, tarafınıza sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamakta olup; işbu aydınlatma metni, Kanun’un 10. maddesi uyarınca  aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanarak  www.turkishmuseums.com adlı web sitesi ziyaretçilerinin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

VERİ SORUMLUSU

Bakanlık, 6698 sayılı Kanun’un 3.maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLME YÖNTEMİ VE İŞLENMESİ

www.turkishmuseums.com adlı web/internet sitesi vasıtasıyla bir hesap oluşturmanız, bir form doldurmanız, tarafınıza e-bülten gönderilmesini talep etmeniz, görüş ve önerilerinizi paylaşmak istemeniz hallerinde, Bakanlık ile paylaştığınız ad-soyad ve e-posta adresi verileriniz, Bakanlık tarafından otomatik olarak ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Web/internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz; Bakanlığa ait web sitesi kapsamında hazırlanan e-bülten yayınlarının tarafınıza gönderilmesi, web/internet sitesinin kuruluş amacı olan müze ve örenyerleri ile  ilgili bilgilendirme, müze ve örenyerlerine yönelik program, proje, etkinlik ve faaliyetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirici ve tanıtıcı içeriklerin iletilebilmesi, görüş ve önerileriniz doğrultusunda hizmetlerin iyileştirilmesi  amaçlarıyla, Kanun’un 5. maddesinin 2.fıkrasında ve GDPR’ın 6.maddesinde düzenlenen hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir. 

Bu bilgiler haricinde, web/internet sitesini ziyaret sıklığınız ve ziyaret zamanlarınız gibi internet sitesindeki ziyaretçi hareketlerinize ilişkin veriler, kişisel bilgi içermeyecek şekilde anonim olarak, ziyaretçilerin hareket ve tercihlerinin analiz edilmesi amacıyla toplanabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Bakanlık tarafından, yukarıda yer alan amaçlarla işlenen kişisel verileriniz; Bakanlık tarafından web/internet sitesinin kuruluş amacı doğrultusunda sunulan hizmetlerden ve yürütülen faaliyetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili Bakanlık birimleri tarafından yürütülmesi, Bakanlığın www.turkishmuseums.com web sitesi kapsamındaki hizmetlerini sizlerin beğenileri, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirebilmesi, Bakanlığın idari ve iş stratejilerini belirlemesi ve uygulanması amaçlarıyla, iş ortaklarına, reklam ajansına, kanunen yetkili kamu kurum ve  kuruluşlar ile özel hukuk kişilerine, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşılırken sadece gerektiği kadarıyla ve ilgisi kapsamında paylaşılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA YÖNTEMİ, SÜRESİ VE ALINAN ÖNLEMLER

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziksel ortamlarda işbu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve Kanun’da ve sair mevzuatlarda yer alan süreler dikkate alınmak suretiyle saklanmaktadır. Sürelerin sona ermesi halinde, söz konusu veriler Kanun’a uygun olacak şekilde silinmekte, anonimleştirilmekte veya imha edilmektedir.

Kişisel verileriniz, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrolleri ve önlemlerine tam uygunluk sağlanacak şekilde korunmaktadır.

HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11.maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahipsiniz. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, hangi hak/hakları kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklamalarınızı da içerecek şekildeki yazılı talebinizi, “Anafartalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 4 A Blok Altındağ ANKARA” adresine kimliğinizi tespit edici belge/bilgi ile bizzat elden iletebileceğiniz gibi, noter kanalıyla veya kulturveturizmbakanligi@hs01.kep.tr kep adresine 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanmış şekilde de iletebilirsiniz. 

Bakanlığa “www.turkishmuseums.com” faaliyetleri kapsamında iletilmiş olan başvurularınıza ilişkin yanıtlar, Kanun’un 13’üncü maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç talebinizin Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

Başvurunuzda;

 • Ad, soyad
 • Islak imza, mobil imza ve/veya güvenli elektronik imza
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
 • Talep konusu

bilgilerinin yer alması zorunludur. Bunun yanında veri sahibi olarak talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri de başvurunuza eklemeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, kimlik kopyanızı bizlerle paylaşmanız halinde; adınız, soyadınız ve adres bilgileriniz dışında kalan diğer tüm bilgilerinizin tarafınızca karalanmasını ve anılan kopya üzerine “bu bir kopyadır” ifadesinin açıkça yazılmasını rica ederiz.
Öte yandan, başvurunuzun herhangi bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin tarafınızdan alınabileceğini hatırlatırız.

Ayrıntılı bilgiye, https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights_en ve https://sikayet.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

Menu
English
Login